облік

IAS 1 – Подання фінансової звітності

Мета: Цей стандарт визначає основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою…

Безризикова ставка відсотка

Як правило, безризиковою ставкою відсотка є передбачувана поточна доходність за державними цінними паперами з нульовим купоном, випущеними у тій країні, у грошовій одиниці якої виражена ціна виконання, із залишковим строком обертання, що дорівнює очікуваному строку опціону, який є предметом оцінки (з урахуванням залишкового строку чинності опціону та впливу очікуваного дострокового виконання). Якщо таких державних цінних […]

бізнес

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, бізнес є Сукупність видів діяльності та активів, що її можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формі дивідендів, нижчих витрат або інших економічних вигід безпосередньо інвесторам або іншим власникам, членам чи учасникам.

Будівельний контракт

Будівельний контракт – це контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов’язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та функціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням. Будівельний контракт може укладатися на спорудження одного активу, такого як міст, будівля, дамба, трубопровід, дорога, корабель або тунель. Будівельний контракт […]

Витрати на вибуття

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Витрати на вибуття – припустимі витрати, які можна прямо віднести до вибуття актива, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток.

Витрати на переробку

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з одиницями виробництва, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Постійні виробничі накладні витрати – це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі […]

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи – це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до: а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; та в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.

Державна допомога

Державна допомога – це захід уряду, призначений для надання економічних пільг, визначених конкретно для одного суб’єкта господарювання або групи суб’єктів господарювання, які відповідають певним критеріям. Державна допомога в контексті цього Стандарту не включає пільги, які надаються тільки непрямо через заходи, що впливають на загальні умови торгової діяльності (наприклад забезпечення інфраструктури в районах, яким потрібен економічний […]

Дохід

Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню суб’єктом господарювання на його власний рахунок. Суми, отримані від імені […]

Запаси

Запаси – це активи, які: а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Запаси включають товари, що були придбані та утримуються для перепродажу, у тому числі, наприклад, товари, придбані […]

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.