IAS 1 – Подання фінансової звітності

Мета: Цей стандарт визначає основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою…

Мета

Цей стандарт визначає основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звітністю суб’єкта господарювання за попередні періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб’єктів господарювання. Він установлює загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту.

Сфера застосування

Суб’єкт господарювання повинен застосовувати цей Стандарт при підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття про конкретні операції та інші події визначаються в інших МСФЗ.

Цей Стандарт не поширюється на структуру та зміст скороченої проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність”. Проте на таку фінансову звітність поширюється дія параграфів 15–35. Цей Стандарт поширюється на всі суб’єкти господарювання, включаючи ті, що подають консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”, та ті, що подають окрему фінансову звітність відповідно до МСБО 27 “Окрема фінансова звітність”.

У цьому Стандарті використовується термінологія, яка є доречною для суб’єктів господарювання, що мають за мету отримання прибутку, включаючи суб’єкти господарювання у державному секторі. Якщо суб’єкти господарювання у приватному чи державному секторі, метою діяльності яких не є отримання прибутку, застосовують цей Стандарт, у них може виникнути необхідність змінити назви, що застосовуються для певних рядків у фінансовій звітності та для самих фінансових звітів.

Так само у суб’єктів господарювання, які не мають власного капіталу, як визначено в МСБО 32 (наприклад, деякі взаємні фонди), та у суб’єктів господарювання, акціонерний капітал яких не є власним капіталом (наприклад, деякі кооперативні суб’єкти господарювання), може виникнути необхідність адаптувати подання у фінансовій звітності інформації про частки участі членів або власників господарських одиниць.

1123 Visualizações 1 Total
1123 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.